Iako Srbija poseduje formalne karakteristike demokratije, ona to tokom protekle decenije u praksi prestaje da bude i danas ne ispunjava uslove da bude ocenjena kao demokratsko društvo. Studija pokazuje negativne trendove u svim oblastima koje su od značaja za funkcionisanje demokratije....Prikaži više

Trendovi

Za svaku oblast formulisano je nekoliko dugoročnih trendova i data je procena njihovog uticaja na kvalitet demokratije.

Preporuke

Formulisane preporuke nude neka od rešenja za ključne probleme u svakoj od oblasti i upućuju na moguće putanje demokratije u Srbiji u narednoj deceniji.

Uvek na strani demokratije

Kao organizacija civilnog društva posvećena razvoju političke kulture i građanskog aktivizma, u srži Crtine misije i svih naših napora nalazi se neumorna borba za unapređenje demokratije u Srbiji. Kroz publikaciju “Podrivanje demokratije” želeli smo da se dublje osvrnemo na deceniju koja je iza nas, prepoznamo ključne momente koji su oblikovali ili i dalje oblikuju realnost u kojoj živimo i, u meri u kojoj je to moguće, ponudimo putokaze za jačanje demokratskih institucija i snaga u našem društvu....Prikaži više